Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00372374
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Виконавчий директор       Гринь Вячеслав Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 32000 08652 Київська обл., Василькiвський р-н., с. Ковалiвка вул. Ленiна,8
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 00372374
5. Міжміський код та телефон, факс (04136) 4-61-45 (04136) 9-48-09
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.cukrovyk75.inf.ua/files/osb_info.htm 25.04.2019
(адреса сторінки) (дата)