Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ: 34410930
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента X
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки X
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб у складi квартального звiту вiдсутнi - емiтент протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря у складi квартального звiту вiдсутня - корпоративний секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя про випуски акцiй емiтента у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду випуск акцiй не здiйснював. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у складi квартального звiту вiдсутня - випуск iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi квартального звiту вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не здiйснював. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiстьту складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв iз забезпеченням. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду управитель вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась. Iнформацiя про керуючого iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий епотекою вiдсутнiй. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi. Iнформацiя про iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне покриття вiдсутнє. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй - протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.