Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки X
1. Блок про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 2. Блок про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 3. Блок про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери. 4. Блок про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери. 5. Блок про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери. 6. Iнформацiя про участь емiтента у юридичних особах не заповнена, оскiльки Банк не здiйснює такої участi. 7.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, оскiльки посада корпоративного секретаря в Банку вiдсутня. 8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не заповнена, оскiльки значнi правочини не вчинялися. Вiдповiдно до абзацу 2 частини 2 статтi 70 Роздiлу ХIII Закону України №514-VI "Про акцiонернi товариства", якщо Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi рiшення: рiшення прийнято. Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: угоди з iнвестування у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на кожну окрему транзакцiю) - 2 850 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,44%. Вiдповiдно до абзацу 2 частини 2 статтi 70 Роздiлу ХIII Закону України №514-VI "Про акцiонернi товариства", якщо Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi рiшення: рiшення прийнято. Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: угоди з отриманням кредитiв рефiнансування вiд Нацiонального банку України (включаючи овернайт), з правом надання фiнансових активiв та/або iноземної валюти у забезпечення виконання зобов'язань за вiдповiдними кредитами рефiнансування. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на загальну суму правочинiв з урахуванням вартостi пулу заставлених фiнансових активiв та/або iноземної валюти на загальну суму) - 2 850 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,44%. Вiдповiдно до абзацу 2 частини 2 статтi 70 Роздiлу ХIII Закону України №514-VI "Про акцiонернi товариства", якщо Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi рiшення: рiшення прийнято. Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: угоди з купiвлi-продажу, обмiну iноземної валюти на умовах "своп" з Нацiональним Банком України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на кожну окрему транзакцiю) - 2 850 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,44%. Вiдповiдно до абзацу 2 частини 2 статтi 70 Роздiлу ХIII Закону України №514-VI "Про акцiонернi товариства", якщо Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi рiшення: рiшення прийнято. Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: угоди за операцiями своп процентної ставки з Нацiональним Банком України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на загальну суму правочинiв) - 2 850 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,44%. 9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися. 10. Блок про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнено, оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 11. Iнформацiя стосовно обмеження обiгу цiнних паперiв емiтента не заповнена, оскiльки вiдсутня. 12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не заповнена, оскiльки така конвертацiя не проводилась. 13. Iнформацiя про замiну управителя не заповнена, оскiльки така замiна не проводилась. 14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - вiдсутня. 15. Iнформацiя про трансформацiю(перетворення) iпотечних активiв не заповнена, оскiльки така дiяльнiсть не проводилась. 16.Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не заповнена, оскiльки така дiяльнiсть не проводилась. 17. Блок про iпотечне покриття не заповнений, оскiльки Банк не здiйснював таку дiяльнiсть. 18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечний активiв не заповнена, у зв'язку з вiдсутнiстю такої дiяльностi. 19. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, оскiльки Банк не здiйснює забезпечення випуску цiнних паперiв. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнений, оскiльки емiсiя не проводилась. 21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 22. Висновок аудитора вiдсутнiй, оскiльки аудит не проводився при формуваннi промiжної звiтностi. 23. В роздiлi основнi вiдомостi про емiтента, пункт "банки, що обслуговують емiтента" 3) поточний рахунок слiд розумiти як 32006102801026; 6) поточний рахунок слiд розумiти як 100100004826