Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки X
ПрАТ "Реноме Рент" надає річну інформацію, як емітент, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями. ПрАТ "Реноме Рент" (надалі – Емітент або Товариство) випустило тільки прості іменні акції у кількості 391 000 шт., номінальна вартість 1 акції – 50,00 грн., загальна номінальна вартість 19 550 000 грн. Форма існування акцій - бездокументарна. До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснює діяльності, що потребує ліцензування. Роздiл "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" вiдсутнїй в зв'язку з тим, що Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб. Роздiл "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутній в зв'язку з тим, що Посади корпоративного секретаря в Товаристві не передбачено. Роздiл "Інформація про рейтингове агенство" вiдсутній в зв'язку з тим, що Емітент рейтингову оцiнку не проводив та до рейтингових агентств не звертався. Роздiл "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Роздiл "Судові справи емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариство в 2018 р. не виступало стороною нi в яких судових справах. Роздiл "Штрафні санкції емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що за звітний період на емітента не накладались штрафні санкції. Заходи впливу до Товариства протягом 2018 року органами державної влади не було застосовано. До Правління Товариства, як виконавчого органу, у 2018 році не було застосовано штрафів за вчинення адміністративного правопорушення. Протягом 2018 року фактів порушення членами виконавчого органу емітента внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству, не було. Роздiл "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що Посадові особи емітента не володіють акціями емітента. Роздiл "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" вiдсутній в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду посадові особи емітента не звільнялись, тому будь які винагороди та компенсації у зв'язку з цим їм не виплачувались. Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась. Роздiл "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" вiдсутній в зв'язку з тим, що у звітному році не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Роздiл "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" вiдсутній в зв'язку з тим, що у звітному періоді не було змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Роздiл "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" вiдсутній в зв'язку з тим, що у звітному періоді не було змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Роздiли "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутні, тому що Товариством були випущені тільки прості іменні акції. Товариство не здійснювало емісію похідних, боргових цінних паперів, їнших цінних паперів та облігацій. Роздiл "Інформація про придбання власних акцій емітентом" вiдсутній в зв'язку з тим, що протягом року не було фактів викупу та продажу емітентом власних акцій. Роздiл "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Роздiл "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що працівники емітента не володіють іншими цінними паперами (крім акцій) емітента, так як Емітент здійснив випуск тільки простих іменних акцій у кількості 391 000 шт., номінальна вартість 1 акції – 50,00 грн., загальна номінальна вартість 19 550 000 грн. Роздiл "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що Працівники емітента не володіють акціями емітента. Роздiл "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" вiдсутній в зв'язку з тим, що дивіденди в 2018 році не нараховувалися та не виплачувалися. Роздiли "Інформація про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Інформація про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутні в зв'язку з тим, що оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної діяльності. Роздiли "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" вiдсутні в зв'язку з тим, що Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість – не заповнюється, бо Загальні збори Товариства та Виконавчий орган не приймали таких рішень, та iнформацiя такого роду у Товариства у звiтному роцi не виникала. Роздiл "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" вiдсутній в зв'язку з тим емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів. Роздiл "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" вiдсутній в зв'язку з тим, що Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента. Роздiл "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" вiдсутній в зв'язку з тим, що Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня. Роздiл "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" вiдсутній в зв'язку з тим, що Відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом 2018 року не виникало. Роздiл "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики)" не заповнявся у звязку з тим, що зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не має. Роздiл "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня", в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" вiдсутній в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв. Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Роздiл "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" вiдсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Роздiл "Основнi вiдомостi про ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Роздiл "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" вiдсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Роздiл "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Роздiл "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Роздiл "Правила ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ.