Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
– інформація про наглядову раду
– інформація про виконавчий орган
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
– повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки X
Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi :Пiдприємство не одержувало лiцензiї на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних особах: емiтент протягом звiтного року не приймав участь в iнших юридичних особах. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: посади корпоративного секретаря не передбачено. Iнформацiя про рейтингове агентство: пiдприємство-емiтент не подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. Вiдомостi про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента: ПАТ "НПТЗ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. У вiдповiдностi з попереднiми звiтними перiодами змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось. Штрафнi санкцiї емiтента: Згiдно з ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" Роздiл III Стаття 38.ч.1 припиняється нарахування неустойки (штрафу, пенi), процентiв та iнших економiчних санкцiй за всiма видами заборгованостi банкрута. Звiт керiвництва (звiт про управлiння): Звiт не складався - в зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть, тому перспективи подальшого розвитку визначити не можливо. Звiт про корпоративне управлiння: звiт не заповнювався в зв'язку з Постановою вiд 02.11.17 по справi №904/8989/17 визнано ПАТ "НПТЗ" банкрутом, вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. Згiдно з ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" Роздiл III Стаття 38 З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури припиняються повноваження органiв управлiння банкрута щодо управлiння банкрутом: Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй: 1. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 2. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. Змiн не вiдбувалося в звiтному перiодi в зв'язку з зупиненням обiгу акцiй "Нiкопольський пiвденнотрубний завод" з 25.10.2017, вiдповiдно з Розпорядженням №427-КФ-З вiд 23.10.17 року на пiдставi п.2 роздiлу I Порядку скасування реєстрацiї випускiв акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.13 №737, та документiв, наданних ПАТ "НПТЗ". Iнформацiя про облiгацiї: облiгацiї не випускалися. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом:iншi цiннi папери не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента: похiднi цiннi папери не випускалися. Борговi цiннi папери емiтент не випускав. Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента; Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента: в звiтному перiоди працiвникiв на пiдприємствi не облiковувалось. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв: Розпорядженням №427-КФ-З вiд 23.10.17 року на пiдставi п.2 роздiлу I Порядку скасування реєстрацiї випускiв акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.13 №737, та документiв, наданних ПАТ "НПТЗ" постановлено: Зупинити обiг акцiй "Нiкопольський пiвденнотрубний завод" з 25.10.2017 року. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi: з 25.10.2017 року зупинено обiг акцiй "Нiкопольський пiвденнотрубний завод". Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi: у звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 1) iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) 2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента 3) iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Вiдомостi про аудиторський звiт; Твердження щодо рiчної iнформацiї; Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента; Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - iнформацiя вiдсутня в зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську та фiнансову дiяльнiсть. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - особливої iнформацiї за звiтний перiод не виникало.