Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки X
Частина iнформацiї в звiтi емiтента за 2018 рiк не вiдображена по наступним причинам: 1.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 2..Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня, оскiльки емiтент не бере участi в iншiх юридичних особах. 3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Пiдприємство не має посади корпоративного секретаря. 4.Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента або його цiнних паперiв не проводилась. 5.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iншiх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, оскiльки фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. 6.Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, оскiльки подiбнi справи вiдсутнi. 7. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", а також тому, що в звiтному роцi посадови особи не звiльнялись. 8 .Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня, оскiльки змiни таких акцiонерiв протягом року не було. 9.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня, оскiльки змiни таких осiб протягом року не було, а також це передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 10. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня, оскiльки змiни таких осiб протягом року не було, а також це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 11.Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiлькi емiтент за звiтнiй перiод облiгацiї не випускав. 12. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, оскiльки емiтент за звiтнiй перiод не випускал iншi цiннi папери. 13. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, оскiльки пiдприємство за звiтний перiод не випускало похiдни цiннi папери. 14. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав боргови цiнни папери , а також це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 15. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки емiтент не придбавав власни акцiї. 16.Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом переданняоб'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 17. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня, оскiльки у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає. 18.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, вiдсутня, оскилькi в звiтному роцi будь-якiх обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не було. 19.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня, оскiльки в звiтному роцi дивiдендi та iншi доходi за цiнними паперами емiтентом не виплачувались. 20.Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, оскiлькi в звiтному емiтент не укладав договори з iншiмi особами i не користувался послугами iншiх осiб. 21.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 22 .Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня , оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 23.Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 24.Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня, оскiльки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 25. Текст аудиторського висновку вiдсутнiй, аудит не проводився. 26. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, оскiлки це не передбачено розд.2, гл.4. п.5 рiшення НКЦБФР вiд 3.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 27.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, вiдсутня, оскiльки такої iнформацiї немає у емiтента. 28.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутня, оскiльки такої iнформацiї немає у емiтента. 29. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - вiдсутня. 30. Iнформацiя про склад, структуру та розмiр iпотечного покриття - вiдсутня. 31. Iнформацiя щодо спiвiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань за iпотечними облiгацiями - вiдсутня. 32. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - вiдсутня 33. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - вiдсутня 34. Iнформацiя про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв - вiдсутня. 35. Iнформацiя щодо пiдстав виникнення iпотечних облiгацiй прав за видами iпотечних активiв та iнших активiв - вiдсутня. 36. Iнформацiя про наявнiсть у емiтента прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами - вiдсутня. 37. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - вiдсутня. 38. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - вiдсутня. 39. Iнформацiя про вiдомостi ФОН - вiдсутня. 40. Iiнформацiя про випуск сертифiкатiв ФОН - вiдсутня. 41. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiктами ФОН - вiдсутня. 42. Iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - вiдсутня. 43. Iнформацiя про правила ФОН - вiдсутня.