Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки X
ПрАТ "Завод Південгідромаш" ніяких ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності не має. ПрАТ "Завод Південгідромаш" не приймало участь у створенні будь-яких юридичних осіб. Засновники товариства, а саме: організація орендарів ОП "Південгідромаш" та Фонд державного майна України на дату складання звіту акціонерами не являються. Посади корпоративного секретаря не створено. Товариство не має у статутному фондi державної частки, не займає монопольного становища, не має стратегiчного значення для держави, тому товариство не потребує визначення рейтингової оцiнки, згiдно статтi 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в України". Емітент філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів не має. Штрафних санкцій до ПрАТ у звітному періоді не було. Будь-яких винагород або компенсацій, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не було. Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось. Змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було. Змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було. Протягом наступного року вартість чистих активів буде вищою за рахунок зменшення заборгованості перед бюджетом. Так, 29 грудня 2018 р. відбувся продаж майна на суму 5 220 000, грн., але ці кошти на рахунок до кінця року не потрапили. Продаж будівлі була проведена відповідно до протоколу електронних торгів від 29.12.2018 р. №378896. Кошти від продажу (відповідно до вказаного Протоколу) повинні надійти до 16.01.2019 р. на рахунок організатора торгів, а потім на погашення заборгованості Пенсійному фонду України. Також, на 2019 р. заплановано продаж ще 2-х об'єктів нерухомості для погашення заборгованості перед Державною фіскальною службою України. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) відсутня, так як акції емітента у капіталі ПрАТ відсутні. Також відсутні цінні папери будь-яких інших підприємств. Емітент являється ПрАт, тому публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає. Іпотечних цінних паперів, ФОН, будь-яких облігацій, похідних та інших цінних паперів ПрАТ "Завод Південгідромаш" не випускало. Похідних цінних паперів ПрАТ не має ПрАТ "Завод Південгідромаш" процентних, дисконтних, цільових облігацій, боргових, іпотечних цінних паперів та інших цінних паперів (крім простих іменних акцій, випуск яких був здійснений при утворенні ВАТ) не випускало. Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було. Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється, так як приватне акціонерне товариство виробничої діяльності не веде, являється орендодавцем. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає. У власності працівників емітента цінних паперів сумою більше 0,1% немає. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня. Дивіденди у звітному та попередньому періодах не виплачувались у зв’язку з відсутністю прибутку. У звітному періоді ПрАТ "Завод Південгідромаш" власну виробничу діяльність не вело та продукцію не випускало. Iнформацiя про обсяги виробництва I реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутнi тому що товариство не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент не заповнюється для приватних акціонерних товариств згідно Законодавству. Рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному періоді не було. Рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не приймалося. Осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, немає. Будь-якої фінансової звітності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), немає, так як випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не було. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття немає, так як іпотечних цінних паперів не випускалося емітентом. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не складався відповідно до Законодавства про бухгалтерський облік. Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутні. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не заключалося у звітному періоді. ПрАТ "Завод Південгідромаш" зобовязань по кредитам та прострочених строків сплати платежів за кредитними договорами не має. ПрАТ "Завод Південгідромаш" викуп власних акцій не проводило. Фізичних осіб, що мають 10 та більше відсотків акцій емітента, у реєстрі акціонерів немає. Ніяких зобов'язань по іншим, іпотечним цінним паперам та за сертифікатами ФОН немає. Випуски іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.