Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Зміст


Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
У емітента інформація відсутня.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
У емітента інформація відсутня.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
У емітента інформація відсутня.
5. Інформація про рейтингове агентство
У емітента інформація відсутня.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
У емітента інформація відсутня.
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента
У емітента інформація відсутня.
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
У емітента інформація відсутня.
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
У емітента інформація відсутня.
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
У емітента інформація відсутня.
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
У емітента інформація відсутня.
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
У емітента інформація відсутня.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
У емітента інформація відсутня.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
У емітента інформація відсутня.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
У емітента інформація відсутня.
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
У емітента інформація відсутня.
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
У емітента інформація відсутня.
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
У емітента інформація відсутня.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
У емітента інформація відсутня.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
У емітента інформація відсутня.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
У емітента інформація відсутня.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
У емітента інформація відсутня.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
У емітента інформація відсутня.
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
У емітента інформація відсутня.
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
26. Інформація вчинення значних правочинів
У емітента інформація відсутня.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
У емітента інформація відсутня.
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
У емітента інформація відсутня.
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
У емітента інформація відсутня.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
У емітента інформація відсутня.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
У емітента інформація відсутня.
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
У емітента інформація відсутня.
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
У емітента інформація відсутня.
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
У емітента інформація відсутня.
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
У емітента інформація відсутня.
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
У емітента інформація відсутня.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
У емітента інформація відсутня.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
У емітента інформація відсутня.
41. Основні відомості про ФОН
У емітента інформація відсутня.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
У емітента інформація відсутня.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
У емітента інформація відсутня.
45. Правила ФОН
У емітента інформація відсутня.
46. Примітки X
Розділи, що мають містити: інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності відомості про участь емітента в інших юридичних особах інформацію щодо посади корпоративного секретаря Інформація про рейтингове агенство інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента штрафні санкції емітента кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент вирішив застосувати Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) Процентні облігації Інформація про похідні цінні папери Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Інформація про зобов'язання емітента. Кредити банку Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Зобов’язання за облігаціями Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента за іпотечними цінними паперами Зобов’язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента за сертифікатами ФОН не заповнені через відсутність у емітента відповідноїї інформації.