Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ: 34410930
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2. Дата проведення державної реєстрації 14.06.2006
3. Територія (область) 12000
4. Статутний капітал (грн) 3124925.43
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
7. Середня кількість працівників (осіб) 100
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.91Фiнансовий лiзинг 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами
9. Органи управління підприємства Згiдно положень Статуту Товариства, управлiння Товариством здiйснюють наступнi органи: - Загальнi збори Учасникiв Товариства як вищий орган Товариства; - Виконавчим органом Товариства є Директор.
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб. Компанiя НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 60 Маркет Сквер, Белiз Сiтi, Белiз -
Кравчута Вiталiй Анатолiйович
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "ТАСКОМБАНК"
2) МФО банку 339500
3) поточний рахунок 26001764542001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку 305299
6) поточний рахунок 26002050002286