Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 770551
3. Дата проведення державної реєстрації
28.12.2002
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
206250
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
45.31ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
49.41ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
UA863808050000000026009477814
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н