Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації 27.10.2004
3. Територія (область) 80000
4. Статутний капітал (грн) 979089723.98
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
7. Середня кількість працівників (осіб) 694
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19iншi види грошового посередництва.
9. Органи управління підприємства Вiдповiдно до Статуту Банку органами Банку є:- Загальнi збори акцiонерiв Банку;- Наглядова Рада Банку;- Правлiння Банку.
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб. Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.) 10121, Iталiя (Italy) Турiн (Torino) П'яцца Сан Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156) 00799960158
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Нацiональний банк України
2) МФО банку 300001
3) поточний рахунок за стандартом IBAN UA813000010000032006102801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
5) МФО банку -
6) поточний рахунок за стандартом IBAN IT90U0306940101100100004826