Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серія А01 №602426
3. Дата проведення державної реєстрації
15.04.2004
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
19550000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
46.21Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.24Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
2) МФО банку
380106
3) поточний рахунок
26007308801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
5) МФО банку
380106
6) поточний рахунок
26007308801