Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
12301200000000354
3. Дата проведення державної реєстрації
15.06.1998
4. Територія (область)
12000
5. Статутний капітал (грн)
364751040
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.20Дiяльнiсть холдингових компанiй
77.39Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у.
46.90Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Банк Кредит Днiпро"
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600130083904
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок