Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО №008470
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.2002
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
45050000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
81.10Комплексне обслуговування об'єктів
41.20Будівництво житлових і нежитлових будівель
82.1Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
2600026367
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н