Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 059797
3. Дата проведення державної реєстрації
08.05.1998
4. Територія (область)
12000
5. Статутний капітал (грн)
128171000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
21.5524
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
147
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.20Виробництво батарей та акумуляторiв
72.19Дослiдження i експериментальнi розробки у сферi iншiх природничих i технiчних наук
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2) МФО банку
380582
3) поточний рахунок
26004030303650
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Державний експортно-iмпортний банк України "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
305675
6) поточний рахунок
26009015014