Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
26.04.1996
4. Територія (область)
23000
5. Статутний капітал (грн)
78440
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20"НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"
46.61"ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ"
46.69"ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ"
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "МетаБанк"
2) МФО банку
313582
3) поточний рахунок
26002447901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
не має
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н