Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 365459
3. Дата проведення державної реєстрації
20.06.1994
4. Територія (область)
63000
5. Статутний капітал (грн)
140700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
46.73ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
49.39ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Альфа-Банк" м.Київ
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26001022940501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н