Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
10991200000000063
3. Дата проведення державної реєстрації
13.10.1998
4. Територія (область)
23000
5. Статутний капітал (грн)
13940000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.12[2010]Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання
24.51[2010]Лиття чавуну
24.52[2010]Лиття сталі
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26007013004310
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26007013004310