Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 065 120 0000 00360
3. Дата проведення державної реєстрації
14.01.2003
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
95932910
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.11Виробництво електронних компонентiв
46.90Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Дарницьке вiддiлення ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26000000049808
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0