Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 262525
3. Дата проведення державної реєстрації
25.04.1995
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
159900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
31.01Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
16.23Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26006614555900
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26006614555900