Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 733282
3. Дата проведення державної реєстрації
20.08.2001
4. Територія (область)
32000
5. Статутний капітал (грн)
150000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
46.69Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням
46.90Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26006427942
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26006427942