Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
000000
3. Дата проведення державної реєстрації
03.03.1995
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
1280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
98
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
14.19Виробництво iншого одягу й аксесуарiв
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрбудiнвестбанк"
2) МФО банку
380377
3) поточний рахунок
26006301074901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрбудiнвестбанк"
5) МФО банку
380377
6) поточний рахунок
26006301074901