Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 416824
3. Дата проведення державної реєстрації
21.09.2000
4. Територія (область)
63000
5. Статутний капітал (грн)
200000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
38.11Збирання безпечних вiдходiв
49.41Вантажний автомобiльний транспорт
38.12Збирання небезпечних вiдходiв
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26006015145501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-