Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 071 120 0000 00204
3. Дата проведення державної реєстрації
26.12.1996
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
1800000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
687
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.74Оптова торгiвля залiзними виробами
47.52Роздрiбна торгiвля залiзними виробами,будiвельними матерiалами
71.20Технічні випробування та дослідження
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПуАТ "КБ "АкордБанк"
2) МФО банку
380634
3) поточний рахунок
26003000372001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПуАТ "КБ "АкордБанк"
5) МФО банку
380634
6) поточний рахунок
26003000372001