Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №110240
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.2006
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
24030200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
94
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.10Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
82.30Органiзування конгресiв i торговельних виставок
93.13Дiяльнiсть фiтнес-центрiв
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК ВОСТОК"
2) МФО банку
307123
3) поточний рахунок
26006010554354
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК ВОСТОК"
5) МФО банку
307123
6) поточний рахунок
26006010554354