Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
429893
3. Дата проведення державної реєстрації
01.09.1995
4. Територія (область)
12000
5. Статутний капітал (грн)
3869640
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61.Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
49.39.Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
46.90.Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Приватбанк
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26001122337051
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Приватбанк
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26007122337022