Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 663476
3. Дата проведення державної реєстрації
24.06.1996
4. Територія (область)
18000
5. Статутний капітал (грн)
162590.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.61ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26000207964
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
відсутня
5) МФО банку
відсут
6) поточний рахунок
відсутня