Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №225607
3. Дата проведення державної реєстрації
18.12.1991
4. Територія (область)
18000
5. Статутний капітал (грн)
29266000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
436
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
23.63ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНIВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
16.10ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЖОУ АТ "Ощадбанк" м.Коростень
2) МФО банку
311647
3) поточний рахунок
26008290267139
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26005385245