Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №430897
3. Дата проведення державної реєстрації
17.11.1993
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
12884.8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
17.23[2010]Виробництво паперових канцелярських виробів
18.14[2010]Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
68.20[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"
2) МФО банку
380441
3) поточний рахунок
26008000779101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н