Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 35810511
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 02.12.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 02.12.2019 Порошенко Петро Олексійович д/н 9.9174 0
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" згідно отриманої 2 грудня 2019 року інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меньшим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Кількість голосуючих акцій акціонера Порошенко Петра Олексійовича змінено: - розмір пакета простих іменних акцій до змін права власності - 9 000 штук, що становить 9,9174% від загальної кількості голосуючих акцій; - розмір пакета простих іменних акцій після змін права власності - 0 штук, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: укладання Договору купівлі - продажу акцій №БВ-191122-0001 від 22 листопада 2019 року між Порошенко П.О. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центрально-Європейська кондитерська компанія". Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до змін права власності на такий пакет акцій - 9,9174%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після змін права власності на такий пакет акцій -0%. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.
2 02.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центрольно-Європейська кондитерська компанія" 23163839 0 9.9174
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" згідно отриманої 2 грудня 2019 року інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меньшим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центрольно-Європейська кондитерська компанія". Ідентифікаційний код юридичної особи – 23163839. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: укладання Договору купівлі - продажу акцій №БВ-191122-0001 від 22 листопада 2019 року між Порошенко П.О. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центрально-Європейська кондитерська компанія" Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 9,9174%. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.