Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21672206
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
Дата, на яку складено інформацію: 03.01.2020

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 03.01.2020 ПРАЙМВ'Ю ЛТД.(PRIMEVIEW LTD.) (Белiз) 157,359 8.497344 0
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, акцiонером ПРАЙМВ'Ю ЛТД.(PRIMEVIEW LTD.) (Белiз) (код/номер юридичної особи 157,359) було прямо вiдчужено пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до вiдчуження - 8,497344% статутного капiталу Товариства (8,5138 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля вiдчуження - 0%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.
2 03.01.2020 ДАКАЛ ЛТД (DAKAL LTD) (Белiз) 157,172 9.372071 0
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, акцiонером ДАКАЛ ЛТД (DAKAL LTD) (Белiз) (код/номер юридичної особи 157,172) було прямо вiдчужено пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до вiдчуження - 9.372071% статутного капiталу Товариства (9,390259% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля вiдчуження - 0%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.
3 03.01.2020 КРУКСТОН ЛIМIТЕД (CROOKSTON LIMITED) (Белiз) 157,260 9.059668 0
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, акцiонером КРУКСТОН ЛIМIТЕД (CROOKSTON LIMITED) (Белiз) (код/номер юридичної особи 157,260) було прямо вiдчужено пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до вiдчуження - 9.059668% статутного капiталу Товариства (9,07725% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля вiдчуження - 0%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.
4 03.01.2020 ПАРВАНА ЛТД (PARVANA LTD) (Маршалови о-ви) 79217 8.903467 0.115588
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, акцiонером ПАРВАНА ЛТД (PARVANA LTD) (Маршалови о-ви) (код/номер юридичної особи 79217) було прямо вiдчужено пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до вiдчуження - 8.903467% статутного капiталу Товариства (8,920746 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля вiдчуження - 0.115588% статутного капiталу Товариства (0,115813 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.
5 03.01.2020 БОЛАЙН ЛТД (BOLINE LTD) (Маршалови о-ви) 79460 9.21587 0
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, акцiонером БОЛАЙН ЛТД (BOLINE LTD) (Маршалови о-ви) (код/номер юридичної особи 79460) було прямо вiдчужено пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до вiдчуження - 9,21587% статутного капiталу Товариства (9,233754% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля вiдчуження - 0%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.
6 03.01.2020 БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед 2400689 0 49.900031
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, юридична особа БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед (код/номер юридичної особи 2400689) було прямо набуто пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до набуття - 0% статутного капiталу Товариства (0 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля набуття - 49.900031% статутного капiталу Товариства (49,996869% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.
7 03.01.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" 35093832 2.346141 5.095282
Зміст інформації:
03.01.2020 року АТ "Фондова бiржа ПФТС" (далi - Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.12.2019 року. Згiдно даних реєстру, акцiонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код юридичної особи 35093832) було прямо набуто пакет акцiй Товариства. Розмiр частки власника акцiй до набуття - 2,346141% статутного капiталу Товариства (2,350694 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства), пiсля набуття - 5,095282% статутного капiталу Товариства (5,105171% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями в реєстрi вiдсутнi. Вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто в реєстрi вiдсутнi.