Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00709135
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Херсонбджолопром"
Дата, на яку складено інформацію: 20.11.2020

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 20.11.2020 Козіна Олена Миколаївна д/в 21.486117 4.020154
Зміст інформації:
20.11.2020р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» емiтентом був отриманий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 18.11.2020 року. У зв’язку з чим стала вiдомо про змiну акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки Козіної Олени Миколаївни - власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становив 22,515967%, пiсля вiдчуження - 4,212844%. Дiя (вiдчуження) вiдбувалась прямо. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, та про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто вiдсутнi. Повiдомлення вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надходило. Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента вiдсутня.
2 20.11.2020 Козіна Лідія Костянтинівна д/в 32.322845 49.788807
Зміст інформації:
20.11.2020р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» емiтентом був отриманий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 18.11.2020 року. У зв’язку з чим стала вiдомо про змiну акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки Козіної Лідії Костянтинівни - власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становив 33,872109%, пiсля набуття – 52,175232%. Дiя (набуття) вiдбувалась прямо. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, та про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто вiдсутнi. Повiдомлення вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надходило. Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента вiдсутня.