Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01973452
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМСТАНДАРТ-БIОЛIК"
Дата, на яку складено інформацію: 18.04.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 18.04.2019 Vilkom Services Limited (ВIЛКОМ СЕРВIСЕЗ ЛIМIТЕД) HE363252 96.934 100
Зміст інформації:
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів: 18.04.2019. Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Vilkom Services Limited (ВIЛКОМ СЕРВIСЕЗ ЛIМIТЕД). Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника акцій: HE363252. Дія - пряме набуття. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 96.934%, після набуття - 100.000%. Оскільки реєстр було отримано від Центрального депозитарію цінних паперів, відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, та інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, відсутні. Повідомлення від власника акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства" надійшло до Товариства 16.11.2018.