Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 26.05.2021

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 26.05.2021 Городницький Ігор Зіновійович 0 13.43 0
Зміст інформації:
26.05.2021р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано реєстр власників іменних цінних паперів станом на 25.05.2021р. (Вх. № 4091/2021). Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: Пакет власника акцій Городницького Ігоря Зіновійовича зменшився до 0,00% статутного капiталу, у зв'язку із укладанням договору дарування . Вiдбулося пряме зменшення (відчудження) права власностi на пакет акцiй та зменшено порогове значення. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (відчудження) розмiру пакета складав 2 686 000 шт. голосуючих акцій, та становив 13,43%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (відчудження) розмiру пакета складає 0 шт.голосуючих акцiй, та становить 0,00%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні. В отриманому емітентом реєстрі відсутня інформація, щодо способу зміни розміру пакету акцій та дати, коли порогові значення було досягнуто або перетнуто.
2 26.05.2021 Городницький Роман Олександрович 0 7.521665 9.521665
Зміст інформації:
26.05.2021р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано реєстр власників іменних цінних паперів станом на 25.05.2021р. (Вх. № 4091/2021). Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: Пакет власника акцій Городницького Романа Олександровича збільшився до 9,521665% статутного капiталу у зв'язку із укладанням договору дарування. Вiдбулося пряме збільшення (набуття) права власностi на пакет акцiй та збільшено порогове значення. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (набуття) розмiру пакета складав 1 504 333 шт. голосуючих акцій, та становив 7,521665%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (набуття) розмiру пакета складає 1 904 333 шт. голосуючих акцiй, та становить 9,521665%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні. В отриманому емітентом реєстрі відсутня інформація, щодо способу зміни розміру пакету акцій та дати, коли порогові значення було досягнуто або перетнуто.
3 26.05.2021 Городницька Тетяна Ігорівна 0 62.205 73.635
Зміст інформації:
26.05.2021р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано реєстр власників іменних цінних паперів станом на 25.05.2021р. (Вх. № 4091/2021). Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: Пакет власника акцій Городницької Тетяни Ігорівни збільшився до 73,635% статутного капiталу у зв'язку із укладанням договору дарування. Вiдбулося пряме збільшення (набуття) права власностi на пакет акцiй та збільшено порогове значення. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (набуття) розмiру пакета складав 12 441 000 шт. голосуючих акцій, та становив 62,205%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (набуття) розмiру пакета складає 14 727 000 шт. голосуючих акцiй, та становить 73,635%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні. В отриманому емітентом реєстрі відсутня інформація, щодо способу зміни розміру пакету акцій та дати, коли порогові значення було досягнуто або перетнуто.