Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01549478
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIНТЕР"
Дата, на яку складено інформацію: 13.03.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 13.03.2019 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СПIЧ" 32123558 22.341238 0
Зміст інформації:
ПАТ "ВIНТЕР" повiдомляє, що 13.03.2019 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 01.03.2019 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СПIЧ", iдентифiкацiйний код 32123558, став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 22,696403%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%. Розмiр частки акцiонера до змiни у вiдсотках до статутного капiталу становив 22,341238%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни у вiдсотках до статутного капiталу становить 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Емiтенту не надходило повiдомлення вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi 64.1 Закону України "Про акцiонернi товариства".
2 13.03.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА "АГРОТIС" 30228170 0 22.341238
Зміст інформації:
ПАТ "ВIНТЕР" повiдомляє, що 13.03.2019 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 01.03.2019 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА "АГРОТIС", iдентифiкацiйний код 30228170, став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 22,696403%. Розмiр частки акцiонера до змiни у вiдсотках до статутного капiталу становив 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни у вiдсотках до статутного капiталу становить 22,341238%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Емiтенту не надходило повiдомлення вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi 64.1 Закону України "Про акцiонернi товариства".