Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22048622
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 09.06.2021 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" 33947089 20.875345 19.982232
Зміст інформації:
Відповідно до отриманого від ПАТ "Національний депозитарій України" 09 червня 2021 року РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на 08.06.2021 року, розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" ( Ідентифікаційний код 33947089) становить 19,982232%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" ( Ідентифікаційний код 33947089) до зміни становив 20,875345%. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчудження; прямо, відповідно до даних Реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від ПАТ "НДУ" станом на 08.06.2021 року. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями у Товариства, відсутні. Дата, коли порогові значення було досягнуто або перетнуто - відсутня інформація.