Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


з/п
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 06.02.2018 Шафалович Семен Семенович д/н 17.663448 0
Приватне акцiонерне товариство «Реклама» (надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарієм - публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 31.01.2018 та отриманого Товариством вiд депозитарiю 06.02.2018, Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцій Товариства (крім публічного акціонерного товариства). Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%. Повідомлення від власника акцій відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» не надходило.
2 06.02.2018 Кас'янов Герман Сергійович д/н 0 17.663448
Приватне акцiонерне товариство «Реклама» (надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарієм - публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 31.01.2018 та отриманого Товариством вiд депозитарiю 06.02.2018, Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцій Товариства (крім публічного акціонерного товариства); Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 17,663448%. Повідомлення від власника акцій відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» не надходило.