Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна Украiни 00032945 01601 Україна Київ вул. Кутузова, 18/9 0
Iншi юридичнi особи - - - - - - 0.005638
ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED) 162653 П/К 1 Кiпр м.Нiкосiя, Агiос Андреас Агiу Павлу 15 19.337914
ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) 162523 П/К 1 Кiпр м.Нiкосiя, Агiос Андреас Агiу Павлу 15 19.33786
КАМСЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KAMSET HOLDINGS LIMITED) 161539 П/К 1 Кiпр м.Нiкосiя, Агiос Андреас Агiу Павлу 15 19.337887
KINTERO LIMITED 172033 - Сейшельськi о-ви м.Вiкторiя о.Мае 1388 19.338041
BELISMO LIMITED 172032 - Сейшельськi о-ви м.Вiкторiя о.Мае 1388 19.33786
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи 3.3048
Усього 100