Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дергач Василь Iванович 0.78125
Кобзар Людмила Iванiвна 0.78125
Конопацька Марiя Якiвна 0.78125
Меркулова Єлизавета Борисiвна 0.78125
Онiкiєнко Тетяна Василiвна 0.78125
Осауленко Марiя Володимирiвна 0.78125
Остахнович Владислав Георгiйович 0.78125
Сергеєва Ольга Олексiївна 93.75
Телеш Вячеслав Петрович 0.78125
Усього 100