Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00039019
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "УКРСОЦБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 10.09.2019

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1 2 3 4
1 10.09.2019 АТ "УКРСОЦБАНК" Приєднання
Зміст інформації:
10 вересня 2019 року єдиний акцiонер АТ "УКРСОЦБАНК" (банк, що припиниться, як юридична особа, внаслiдок приєднання) прийняв рiшення про припинення шляхом приєднання АТ "УКРСОЦБАНК" до АТ "АЛЬФА-БАНК" (за спрощеною процедурою, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 року). Результати голосування: 165 459 896 874 голосiв (100% простих акцiй) - «за» рiшення, 0 голосiв – «проти».
10 вересня 2019 року на Загальних зборах акцiонерiв АТ «АЛЬФА-БАНК» (банк-правонаступник, до якого здiйснюється приєднання) прийнято рiшення про приєднання Акцiонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» до Акцiонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК» (за спрощеною процедурою, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 року). Результати голосування: 109 739 605 759 голосiв «за» рiшення (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах Акцiонерiв, 90,1% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй), 0 голосiв – «проти».
Причина прийняття рiшення про припинення шляхом приєднання - приймаючи до уваги, що АТ "УКРСОЦБАНК" та АТ "АЛЬФА-БАНК" є членами мiжнародної банкiвської групи ABH Holdings S.A., метою реорганiзацiї є оптимiзацiя бiзнесу та створення в результатi приєднання єдиного надiйного i фiнансово стабiльного приватного комерцiйного банку в Українi.
Учасниками реорганiзацiї шляхом приєднання є: 1) АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК», мiсцезнаходження 03150, м.Київ, вулиця Велика Василькiвська, 100, iдентифiкацiйний код 00039019 - банк, що припиниться як юридична особа внаслiдок приєднання; 2) АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», мiсцезнаходження 03150, м.Київ, вулиця Велика Василькiвська, 100, iдентифiкацiйний код 23494714 - банк-правонаступник, до якого здiйснюється приєднання. В процесi приєднання 1 проста акцiя АТ "УКРСОЦБАНК" буде конвертована в 1 просту акцiю АТ "АЛЬФА-БАНК" та 1 привiлейована акцiя АТ "УКРСОЦБАНК" буде конвертована в 1 просту акцiю АТ "АЛЬФА-БАНК". В результатi такої конвртацiї акцiй: (а) єдиний акцiонер АТ "УКРСОЦБАНК" отримає 165464910824 простих iменних акцiй (номiнальною вартiстю 0,10 грн., загальною вартiстю 16546491082,40 грн.) АТ "АЛЬФА-БАНК" (що становить 57,6006% вiд статутного капiталу АТ "АЛЬФА-БАНК"), (б) статутний капiтал АТ "АЛЬФА-БАНК" буде вiдповiдно збiльшений на 16546491082,40 грн. та становитиме 28726247548,40 грн.