Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ: 34410930
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 12290 X X
у тому числі:
Кредит 20.02.2013 12290 19 30.10.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 39353 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 39353 X X
Облiгацiї, серiя А 15.02.2018 39353 21 02.02.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3000 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 41113 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 95764 X X
Опис: Зобов'язань емiтента за iпотечними цiнними паперами немає; Зобов'язань емiтента за сертифiкатами ФОН немає; Зобов'язань емiтента за векселями виданими немає; Зобов'язань емiтента за iншими цiнними паперами (в тому числi за похiдними цiнними паперами) немає; Зобов'язань емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.