Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 97.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 521.9 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 619 X X
Опис: Випуск облiгацiй ,iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, iнших цiнних паперi (у тому числi за похiдними цiнними паперами) не випускав, тому довгострокових зобовязань не має. Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення: - 319.2 тис.грн. Поточнi зобовязання у емiтента: - за товари, роботи, послуги - 28.6 тис.грн. - за розрахунками з бюджетом - 97.1 тис.грн. - за розрахунками зi страхування - 19.6 тис.грн. - за розрахунками з оплати працi - 74.3 тис.грн. - Iнщi поточнi забов'язання - 80.2 тис.грн. Всього забов'язань 619 тис.грн.