Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 8391 X X
у тому числі:  
Банківський кредит за договором № 15-К/10 Ю ПАТ "АКБ "Траст-капітал" 22.04.2010 8391 21 20.01.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 129 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3590 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 3016 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 15126 X X
Опис: інші зобов'язання товариства становлять: - поточні забезпечення - 4 тис.грн.; - поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги – 1907 тис.грн.; - нараховані відсотки за користування кредитними коштами – 149 тис.грн. - аванси отримані – 706 тис.грн. - інші – 250 тис.грн.