Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
-
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
-
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
-
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 61953 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 61953 X X
Опис: Iншi довгостроковi зобов'язання- 61833 тис.грн.Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду - 120 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги на кiнець звiтного перiоду -0,00 грн.