Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 155.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1179.23 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 2036.17 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 3370.5 X X
Опис: Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять: Поточнi зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованiсть за : - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 829.6 т.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 155.1 т.грн. - зi страхування - 0.3 т.грн. - з оплати працi - 86.2 т.грн. -Iншi поточнi зобов'язання - 2299.3 т.грн.