Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
0 0 0
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
0 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
0 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
0 0 0
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
0 0 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
0 0 X
Податкові зобов'язання X 264 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 224774 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 225038 X X
Опис: Податковi зобов'язання включають суму поточних зобов'язань зi сплати земельного податку та податку на добавлену вартiсть Iншi зобов'язання включають: - суми забезпечень довгострокового характеру, створених на сплату обов'язкових виплат, передбачених КЗпП, - суми поточних зобов'язання за соцiальними внесками, заробiтною платою, - поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; Всього зобов'язань 225038 тис.грн., з них довгострокових - 3622 тис.грн. Зменшення суми поточних зобов'язань станом на 31.12.2018 р. вiдбулося, в основному, за рахунок погашення заборгованостi за кредитом банку. Прострочена кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 р. вiдсутня.