Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 3.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 7.8 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 11.2 X X
Опис: До iнших зобовязань вiднесенi: поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 1,4 тис.грн., поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 5,1 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 1,3 тис.грн.