Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 879.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 2555.1 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 3434.3 X X
Опис: Зобов'язання, вiдображенi в роздiлi III балансу станом на 31.12.2017 р. по сумi погашення, є поточними (зi строком погашення до 1-го року). До поточних зобов'язань вiднесенi: - кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) -152,6 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом -879,2 тис. грн Вiдповiдно до п. 8 роздiлу 1 П(С)БО 25, Товариство не створює забезпечення наступних витрат i платежiв (на виплату наступних вiдпусток працiвникам, виконання гарантiйних зобов'язань тощо), а визнає вiдповiднi витрати у перiодi їх фактичного понесення.- iншi поточнi зобов'язання -2402,6 тис. грн.