Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 34523 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 34523 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються з: - довгостроковi забезпечення: 30552 тис.грн. – поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 3775 тис.грн. - iншi поточнi зобовязання: 17 тис.грн.-поточна кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги:126 тис. грн;- поточні зобовязання: 8 тис. грн; -розрахунки з бюджетом: 45 тис. грн