Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 159 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 159 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 2027.2 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 2186.2 X X
Опис: Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв,за облiгацiями,iпотечними цiнними паперами,сертифiкатами ФОН,i ншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. Зобов'язання за цiнними паперами (за векселями) - 159,0 тис.грн., строк погашення векселiв 18.04.2022р. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 2027.2 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на кiнець року становить 198.3 тис.грн. Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду за розрахунками: з бюджетом 23.0 тис.грн., у т.ч. податок на прибуток 23.0 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 1805.9 тис.грн.